Gebruiksvoorwaarden

Het internet brengt enorme kansen met zich mee, maar brengt ook risico's. Om deze te voorkomen vragen wij u om uw begrip en om naleving van de gebruiksvoorwaarden die zijn opgezet voor dit portaal.

 1. Updates aan deze gebruiksvoorwaarden

  Omdat technologie en wettelijke voorschriften voortdurend wijzigen, dienen wij van tijd tot tijd onze gebruiksvoorwaarden hierop aan te passen. Wij verzoeken u de gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de website te bekijken. De laatste update werd gemaakt in september 2013.

 2. Auteursrecht en andere eigendomsrechten

  Alle content op onze website, inclusief teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, audiobestanden en videobestanden zijn - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven – eigendom van Beiersdorf AG en/of Beiersdorf N.V.. Deze beschermde inhoud mag alleen gebruikt worden, mits voorafgaand schriftelijke toestemming voor is verkregen van Beiersdorf AG en/of Beiersdorf N.V.. Ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van gedeponeerde handelsmerken of logo's van Beiersdorf AG en/of Beiersdorf N.V. is verboden. Wij wijzen u erop dat een schending van onze auteursrechten of andere eigendomsrechten zal leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolgingen.

 3. Ruimte van toepassing

  1. De voorwaarden hebben toepassing op de wijze gebruikers de inhoud kunnen openen, lezen en/of gebruiken van de internetpagina's van Beiersdorf AG en/of Beiersdorf N.V.

  2. Door u te registreren aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden. De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, te allen tijde de voorwaarden voor (toekomstig) gebruik te wijzigen en/of aan te passen. Gebruikers zullen worden geïnformeerd over dergelijke wijzigingen. De gebruiker aanvaardt dergelijke veranderingen door in te loggen of te registreren.

 4. Diensten door de exploitant aangeboden

  1. De internetsite is een multimediaal platform voor partners van Beiersdorf AG en/of Beiersdorf N.V. ten behoeve van bekijken en onttrekken van productgerelateerde informatie en media.

  2. Bij het gebruik van onze materialen, gelieve volgende punten in acht te nemen:

   1. Het beeldmateriaal en/of productgerelateerde informatie mag niet worden gewijzigd of in een andere context worden geplaatst.

   2. Het beeldmateriaal en/of productgerelateerde informatie kunnen niet worden gebruikt in een niet-gerelateerde context.

   3. Waar dient mogelijk “Beiersdorf AG” als bron te worden vermeld.

  3. Alle diensten aangeboden als onderdeel van deze website, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik als onderdeel van sales stimulering van de door Beiersdorf AG en/of Beiersdorf N.V. merken. Na succesvolle registratie, verbindt de gebruiker zich aan dit doel.

  4. De exploitant behoudt zich het recht voor om de omvang van de diensten die hij levert, naar zijn behoeften en/of de behoeften van de gebruiker aan te passen. Mocht een dergelijke aanpassing invloed hebben op de gebruiksvoorwaarden, dan zal de exploitant alle gebruikers vooraf informeren.

  5. De exploitanten dienen de intellectuele eigendomsrechten van derden, de integriteit en identiteit van particulieren te respecteren.

  6. Alle merknamen en handelsmerken waarnaar wordt verwezen op de website, inclusief die van derden, zijn onderworpen aan de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. De eenvoudige handeling van ‘naamgeving’ impliceert niet dat merknamen niet worden beschermd door de rechten van derden!

 5. Registratie

  1. Als u van alle functies gebruik wilt maken moet u uzelf eerst aanmelden.

  2. U, als gebruiker, bent verplicht alle velden in het registratieformulier volledig en juist in te vullen. Succesvolle registratie is alleen mogelijk als alle verplichte velden zijn ingevuld.

  3. Alleen wettelijk bevoegde personen hebben het recht het platform te gebruiken.

  4. Gebruikers zijn verplicht om hun gebruiksnaam en/of wachtwoord geheim te houden en niet aan derden aan te bieden.

 6. Duur van de gebruiksrechten

  1. De gebruiker kan zijn of haar lidmaatschap te allen tijde beëindigen door zich te de-registreren.

  2. De exploitant heeft recht op het gebruik van de rechten van een gebruiker af te sluiten voor de dienst als de gebruiker geen gebruik meer zal maken van de diensten.

  3. Onafhankelijk van de hierboven genoemde bepalingen, behoudt de exploitant zich het recht voor om bovengenoemde diensten of delen hiervan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving te staken. De gebruiksrechten aan de zijde van de gebruiker zullen in dat geval ook tegelijkertijd automatisch beëindigd.

 7. Verleende rechten

  1. De gebruiker van deze website vrijwaart de exploitant, zijn vertegenwoordigers, medewerkers, partners, plaatsvervangende agenten en de aan hem gelieerde ondernemingen, van alle aanspraken van derden jegens de exploitant.

  2. In de periode van het lidmaatschap van de gebruiker, biedt de exploitant de gebruiker het recht om een ​​beroep doen op de aangeboden diensten inbegrepen het eenvoudige, niet-overdraagbaar recht van gebruik.

 8. Aansprakelijkheid

  1. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de Client portal. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Client portal de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat u typefouten aantreft of bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

  2. De exploitant is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde Client portal. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens. De gegevens op de Client portal kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij geven geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de Client portal en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Client portal.

  3. De exploitant is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van contractbreuk die opzettelijk wordt veroorzaakt door grove nalatigheid, evenals voor schade als gevolg van inbreuken op de materiële en contractuele verplichtingen veroorzaakt door nalatigheid in welke vorm of mate dan ook. In het laatste geval is de aansprakelijkheid van de exploitant beperkt tot normaal voorzienbare verliezen bij het aangaan van het contract. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de exploitant voor het verlies van het leven, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid, evenals voor schade onder de Duitse Productaansprakelijkheidswet. De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers en/of plaatsvervangende agenten.

  4. De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor bedrijven aangesloten bij de exploitant, alsmede de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders en plaatsvervangende agenten van de exploitant en/of bedrijven aangesloten bij de operator.

  5. De exploitant distantieert zich, met nadruk, van de inhoud van alle pagina's, waarnaar wordt verwezen op deze website door middel van directe en/of indirecte verwijzingen (zogenaamde 'links'). De exploitant is niet aansprakelijk voor deze inhoud en/of pagina's. De aanbieder van de betreffende pagina's is zelf verantwoordelijk voor deze inhoud.

 9. Instructies met betrekking tot inbreuken op de wet

  In het geval dat inhoud op deze website u doet overwegen de gebruiksvoorwaarden en/of wettelijke bepalingen te overtreden, gelieve ons te contacteren met nauwkeurige informatie over de locatie van deze inhoud. Wij garanderen dat alle passages inzake overtreding van wettelijke bepalingen onmiddellijk verwijderd zullen worden. Eventuele kosten die u maakt voorafgaand aan contact met ons, zullen niet door ons worden vergoed.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens van deze website is op eigen risico van de gebruiker. Beiersdorf AG en/of Beiersdorf N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.